Grow Plant Black Energy NPK 30-10-7 + TE

Nitrogen (N) – 30%
Ammonium – 1.96%
Urea – 27.44%
Organic – 0.6%
Phosphorus Pentoxide (P2O5) – 10%
Potassium oxide (K2O) – 7%
Iron (Fe) – 0.03%
Manganese (Mn) – 0.02%
Zink (Zn) – 0.02%
Copper (Cu) – 0.02%
Boron (B) – 0.02%
Molybdenum (Mo) – 0.002%
ASP Organic Complex – 10%

Description

Unleash the full growth potential of your plants with our water-soluble crystalline fertilizer, Grow Plant Black Energy NPK 30-10-7 +TE. This advanced formula provides balanced nitrogen nourishment precisely when your plants need it the most – during intense growth stages.

Revolutionary Ingredient – ASP Organic Complex:

Experience the transformative power of our ASP Organic Complex, enriched with vital organic nutrients, including nitrogen, oxygen, carbon, and hydrogen. This cutting-edge blend features the fastest carriers of nutrients, ensuring swift and efficient absorption. Watch as it supports the accumulation of sugars, stimulating key physiological processes, and enhancing critical functions such as photosynthesis, flowering, and stress resilience.

Unleash Nature’s Defense and Growth Enhancer:

Our ASP Organic Complex acts as a natural and powerful antioxidant, shielding your plants from harmful environmental factors and promoting their overall well-being. It serves as a natural growth stimulant, propelling your plants to reach new heights of vitality. With its easy assimilation of trace elements, this exceptional fertilizer significantly increases both the quantity and quality of your yields.

Fuel Lush Leaf Growth:

Experience the remarkable effects of Grow Plant NPK Black Energy 30-10-7 +TE as it stimulates vigorous leaf development. Watch in awe as your plants thrive with lush foliage, signaling their optimal health and growth potential.

Elevate Your Plant’s Performance:

Provide your plants with balanced nitrogen nourishment during intense growth, and witness the remarkable difference in their performance.

* The product is available in packs of 1 kg and 20 kg.

Physical Properties:
pH: 4-5

 

Fertilization Rates:

Cereals

 • Application phase – From the beginning of the vegetation up to 4-6 weeks before harvesting
 • Application – 3-5 kg/ha leaf application

Vegetable Crops

 • Application phase – From the beginning of the vegetation up to 3-4 weeks before harvesting
 • Application – 30-70 kg/ha drip irrigation

Tobacco

 • Application phase – Two weeks after planting
 • Application – 3-5 kg/ha leaf application or 30-70 kg/ha drip irrigation

Fruit Plants

 • Application phase – From the beginning of the vegetation up to 4-6 weeks before harvesting
 • Application – 3-5 kg/ha leaf application or 30-70 kg/ha drip irrigation

Vineyards

 • Application phase – From the beginning of the vegetation up to the end of flowering
 • Application – 3-5 kg/ha leaf application or 30-70 kg/ha drip irrigation

Grow Plant Black Energy NPK 30-10-7 + ME

Азот (N) – 30%
Амониев – 1,96%
Уреен- 27,44%
Органичен – 0,6%
Фосфорен пентоксид (P2O5) – 10%
Калиев оксид (K2O) – 7%
Желязо (Fe) – 0,03%
Манган (Mn) – 0,02%
Цинк (Zn) – 0,02%
Мед (Cu) – 0,02%
Бор (B) – 0,02%
Молибден (Mo) – 0,002%
ASP Organic Complex – 10%

Description

Разгърнете пълния потенциал за растеж на растенията с нашия нов водоразтворим кристален тор, Grow Plant Black Energy NPK 30-10-7 + МE. Тази усъвършенствана формула осигурява балансирано азотно подхранване, точно когато растенията се нуждаят най-много от него – по време на етапите на интензивен растеж.

 

Революционна съставка – ASP Organic Complex:

 

Изпитайте трансформиращата сила на нашия органичен ASP комплекс, обогатен с жизненоважни органични вещества, включително азот, кислород, въглерод и водород, както и едни от най-бързите преносители на хранителни вещества, осигуряващи бързо и ефективно усвояване. ASP Organic Complex pодпомага натрупването на захари, стимулира ключови физиологични процеси и подобрява критични функции като фотосинтеза, цъфтеж и устойчивост на стрес.

Нашият ASP Organic Complex действа като естествен и мощен антиоксидант, предпазва растенията от вредните фактори на околната среда и подобрява цялостното им благосъстояние. Той служи като естествен стимулатор на растежа, а лесното усвоимите микроелементи значително повишава както количеството, така и качеството на вашите добиви.

 

Подхранване на листната маса:

 

Grow Plant NPK Black Energy 30-10-7 + МE стимулира  развитието на листата и леторастите.

Осигурете на вашите растения балансирано азотно подхранване по време на интензивен растеж и станете свидетели на забележителната разлика в тяхното представяне.

 

* Продуктът се предлага в разфасовки от 1 кг и 20 кг.

 

Физични свойства:

pH: 4-5

 

Норми на торене:

Зърнено-житни

 • Фаза на приложение – От началото на вегетацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата
 • Приложение – 300-500 гр/дка листно приложение

Зеленчукови култури

 • Фаза на приложение – От началото на вегетацията до 3-4 седмици преди прибиране на реколтата
 • Приложение – 3-7 кг/дка чрез система за капково напояване

Тютюн

 • Фаза на приложение – Две седмици след засаждането
 • Приложение – 300-500 гр/дка листно приложение или 3-7 кг/дка внесени през системата за капково напояване

Овощни

 • Фаза на приложение – От началото на вегетацията до 4-6 седмици преди прибиране на реколтата
 • Приложение – 300-500 гр/дка листно приложение или 3-7 кг/дка внесени през системата за капково напояване

Лозя

 • Фаза на приложение – От началото на вегетацията до края на цъфтежа
 • Приложение – 300-500 гр/дка листно приложение или 3-7 кг/дка внесени през системата за капково напояване